ഇടവകയിൽ നിന്നും 10, 12, Degree തലങ്ങളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ 19 വിദ്യാർത്ഥികൾ മെറിറ്റ് അവാർഡിന് അർഹരായി.