പന്ത്രണ്ടാം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പണികഴിപ്പിച്ച സെന്റ് അൽഫോൻസ കപ്പേളയുടെ വെഞ്ചിരിപ്പു കർമ്മം നവംബർ ഒന്നാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയച്ചൻ ഫാദർ ജോസ് തോട്ടക്കരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി.