കാറ്റിക്കിസം ബിൽഡിങ്ങിലേക്കും കോണ്ഫറന്സ് ഹാളിലേക്കും പോകാനായി പണികഴിപ്പിച്ച പുതിയ റാംപും മേൽക്കൂരയും വികാരി ഫാദർ ജോസ് തോട്ടകര ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.