പുതുക്കി പണിത സെമിത്തേരി കപ്പേളയുടെ വെഞ്ചിരിപ്പ് കർമ്മം അഭിവന്ദ്യ മാർ തോമസ് ചെക്യേത്ത് പിതാവ് നിർവഹിക്കുന്നു.